ที่
ชื่อ - นามสกุล 
ปริญญาตรี (วิชาเอก)
ปริญญาโท (สาขา)
1
นางนพรัตน์  ศรีราตรี
ภาษาอังกฤษ
การบริหารการศึกษา
2
นางสาวสุกัญญา  อรัญชัยเวช
สุขศึกษา
การบริหารการศึกษา
3
นางลักขณา ทวีศักดิ์
การบริหารการศึกษา
4
นางสุพัตรา ฤกษ์บ่าย
การบริหารการศึกษา
5
นางสุมาลี  ธรรมวงษ์
ฟิสิกส์
-
6
นางอัญชลี  บุญชู
นาฏศิลป์
-
7
นางพรรณี  บุญรอด
สังคมศึกษา
-
8
นางสาวสมบุญ  ปราการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรและการสอน
9
นาอนันต์ เฮงสุวรรณ
บรรณารักษ์
-
10
นางสาวศศิธร  ลีบ่อน้อย
วิทยาศาสตร์
การวิจัย/สถิติ
11
นางคคนางค์  เรืองสวัสดิ์
จิตวิทยาการแนะแนว
12
นางจริยา  หุ่นแสน
ประติมากรรม
-
13
นางสาววิจิตร  สุพรม
การศึกษาปฐมวัย
-
14
นายเจษฎาภณ  นุชจารุพรรณ
แผนและนโยบาย
15
นางสาวอารีรัตน์  คงมี
คอมพิวเตอร์ศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
16
นางชัญญาภัษ  ศิริกุล
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
-
17
นางสาวพัชรินทร์  กลิ่นเผ่น
ภาษาอังกฤษ
-
18
นางอนงค์  นครศรี
พืชไร่
พืชไร่
19
นายสนอง  กลัดเขียว
บริหารการศึกษา
-
20
นางสาวนิภา  โสภณรัตน์
การวัดผลการศึกษา
21
นางสาวบุษบา  วัฒนเขจร
-
22
นางดวงเดือน  อินทรพรหม
สังคมศึกษา
-
23
นางรัตนา  นุราช
ภาษาไทย
-
25
นางสาวธนพรรษ  หมื่นภักดี
ศึกษาศาสตร์-คหกรรม
-
26
นางกรวิภา  ทองพรหม
คณิตศาสตร์
-
27
นางสาวอรวรรณ บึงพรรัตน์ 
คอมพิวเตอร์ศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
28
นางสาวละเอียด  ตลับนาค
ภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษ
29
นางพันทนา โพธิ์ศรีมา
ปฐมวัย
-
30
นายสหัสชัย  ประคองคำ
ศิลปะ
-
31
นางชโลทร  สิทธินพพันธ์
พลศึกษา
สุขศึกษา
32
นายสุรชัย  วงษ์สละ
พลศึกษา
-
33
นางธนาพรรณ  แสงโพธิ์
ภาษาไทย
-
35
นางฐิติพร  สถาวรสมิต
ภาษาอังกฤษ
-
36
นางสาวพนมกร  นรินทร์
ดนตรี
-
37
นางอรสา  ชูวงศ์
การสอนภาษาไทย
การสอนภาษาไทย
38
นางสาวพรพิมล  พงษ์กี่
นาฏศิลป์
-
39
นางทิพย์มณฑา มุจลินทร์
ประถมศึกษา
-
40
นางประนอม  ยั่งยืน
นาฏศิลป์
-
41
นางประกาวเดือน  แกดเบอร์รี่
ภาษาอังกฤษ
-
42
นายเกษม  เรืองงาม
นิติศาสตร์
-
43
นางณัฐทิชา เขียวบุตร
ประถมศึกษา
-
44
นางสาวเจริญศรี  ปานแจ่ม
คณิตศาสตร์
-
45
นางสาวนาฏยา  คงมี
ปฐมวัย
-
46
นางอุไรวรรณ ขุราษี
ประถมศึกษา
หลักสูตรและการสอน
47
นายชัยยันต์  แจ่มมี
ดนตรีศึกษา
การบริหารการศึกษา
48
นางสาววิจิตรา  จำปาเรือง
คณิตศาสตร์
วัดผลการศึกษา
49
นางสาวพัชรินทร์ คงสุข
ประถมศึกษา
สิ่งแวดล้อมศึกษา
คณะครู โรงเรียนวัดเสมียนนารี