วิสัยทัศน์
      ภายในปี ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดราชคฤห์จัดกระบวนการเรียนรู้ได้มาตรฐานนักเรียนมีวินัย รักการอ่านและมีความคิดสร้างสรรค์  ก้าวทันเทคโนโลยี รักษ์ความเป็นไทย มีทักษะในการดำเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธอย่างมีความสุข  โดยชุมชนมีส่วนร่วม
ปรัชญา
     การศึกษา  พัฒนาชีวิต
คำขวัญของโรงเรียน
    วินัยเด่น  เน้นความดี  มีความรู้ เชิดชูชุมชน  พัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง
สีประจำโรงเรียน
     ดำ - ฟ้า
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
    ต้นพิกุล
กิจกรรมโรงเรียนรักการอ่าน