ประวัติของโรงเรียน
              โรงเรียนเดิมอาศัยศาลาวัด เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๔๗๖ โดยหลวงอรุณ ประศาสน์ นายอำเภอธนบุรี เป็นประธานในการเปิด มีรองอำมาตย์ตรีแวว สวยวรรณะ เป็นครูใหญ่ รองอำมาตย์ตรีสุด สุขะหุตะ เป็นศึกษาธิการอำเภอ จำนวนนักเรียน ๕๑ คน เป็นชาย ๒๓ คน หญิง ๒๘ คน มีผู้ปกครองมาร่วมประชุมในพิธีเปิด ๓๐ คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

               วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๔๘๐ นางเทศ บุญรัตนเวช อยู่บ้านตำบลตลาดพลู อำเภอธนบุรี จังหวัดธนบุรี มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน ๒,๙๐๐ บาท (สองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) สร้างโรงเรียนให้ ๑ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น แบบทรงปั้นหยา ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๖ เมตร จัดแบ่งการสอนออกเป็น ๔ ห้อง คือชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ให้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนประชาบาลตำบลบางยี่เรือ ๑
 พ.ศ. ๒๕๐๐ เทศบาลนครธนบุรีร่วมกับกรมสามัญศึกษา สร้างอาคารเรียนแบบ ๐๐๒ เป็นตึกประกอบไม้ชั้นเดียว ๑ หลัง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๕ เมตร ใช้งบประมาณก่อสร้าง ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

               พ.ศ. ๒๕๐๘ ขุนวรเทพีพลารักษ์ มีจิตศรัทธาสร้างอาคารเรียนเป็นตึกชั้นครึ่ง กว้าง ๘.๒๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร ๓ ห้องเรียน ราคาค่าก่อสร้าง ๑๔๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ใช้เป็นสถานที่ศึกษาเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๐๘ โดยมีขุนนิเทศดรุณการเป็นผู้รับมอบ
               พ.ศ. ๒๕๑๙ กรุงเทพมหานครสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น โดยรื้ออาคารเรียนทรงปั้นหยา อาคารเรียน แบบ ๒๐๐ และอาคารเรียนของขุนวรเทพีพลารักษ์ออก ใช้งบประมาณ ๑,๓๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
               พ.ศ. ๒๕๒๐ สร้างอาคารเรียนตึก ๓ ชั้น ๙ ห้องเรียน โดยงบประมาณของกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑,๒๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
               พ.ศ. ๒๕๒๑ สร้างที่ดื่มน้ำแบบมาตรฐาน ๑ ที่ ๖ ก๊อก จากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร เป็นเงิน ๑๐,๐๐๕ บาท (หนึ่งหมื่นห้าบาทถ้วน)
               พ.ศ. ๒๕๒๔ สร้างเสาธงตามแบบมาตรฐาน เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) จากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
              พ.ศ. ๒๕๒๕ สร้างรั้วรอบโรงเรียนพร้อมประตูรอบบริเวฯอาคาร ๑ ยาว๑๐๖ เมตร ค่าก่องสร้าง ๑๒๔,๕๕๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และสร้างเขื่อน คลส. ยาว ๑๙ เมตร เป็นเงิน ๒๐,๙๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งสองรายการเป็นงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
               พ.ศ. ๒๕๒๖ สร้างส้วมนักเรียน ๔ ที่นั่ง ๑ หลัง ราคา ๘๔,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
สร้างรั้วซีเมนต์บล๊อกบนเขื่อน ยาว ๑๗ เมตร บริเวณอาคาร ๒ ราคา ๒๒,๑๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) สร้างที่ดื่มน้ำบริเวณอาคาร ๑ ขนาด ๕ ก๊อก ๑ ที่ ราคา ๑๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
               พ.ศ. ๒๕๒๘ สร้างอาคารเอนกประสงค์เป็นตึก ๒ ชั้นตามแบบมาตรฐาน กทม. (สนศ.) ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๔ เมตร และสร้างป้ายชื่อโรงเรียนตามแบบมาตรฐาน (สนศ.) รวม ๒ รายการ ค่าก่อสร้าง ๙๓๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
               พ.ศ. ๒๕๓๔ พระครูสาธุกิจบริหาร เจ้าอาวาสวัดราชคฤห์ ประธานกรรมการการศศึกษาและคณะกรรมการศึกษาของโรงเรียนได้มอบเงินจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ตั้งเป็นกองทุนเพื่อการศึกษาของโรงเรียนวัดราชคฤห์
               พ.ศ. ๒๕๔๐ สร้างบ้านพักภารโรงบริเวณอาคาร ๒ จำนวน ๑ หลัง แบบ ๑๙๒/๑ สิ้นค่าก่อสร้าง ๕๖๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
               พ.ศ. ๒๕๔๔ สร้างรั้วตาข่ายริมน้ำ สูง ๕ เมตร ยาว ๑๙ เมตร เป็นเงิน ๔๙,๒๑๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) จากการจัดสรรคืนงบประมาณรายจ่าย โครงการแก้ไขปัญหายาเสพย์ติด และเทพื้น คลส. ซ่อมแซมบ่อพัก เป็นเงิน ๑๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
               พ.ศ. ๒๕๔๕ สร้างบ้านพักภารโรง แบบ ศอง ๑๙๒/๑-๒ งบประมาณ ๕๙๗,๘๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) และสร้างหลังคาอลูมิเนียมด้านข้างขวาอาคาร ๒ ใช้งบประมาณ ๖๒,๑๐๐ บาท (หกหมื่นสองพันหนึ่งร้อย
บาทถ้วน)

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมโรงเรียนรักการอ่าน