ผลงานปีการศึกษา 2555

   ด้านโรงเรียน

          รางวัลโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์   SMART  SCHOOL  ปีการศึกษา  2555 จากกรุงเทพมหานคร  มีผลการประเมินร้อยละ 93.99

    
   ด้านครู

           -

 

    ด้านนักเรียน

          1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันแสดงละครธรรมะเนื่องในวันมาฆบูชา จากวัดสระเกศร่วมกับกรมศาสนา

          2. รางวัลชมเชย การแข่งขันแสดงละครธรรมะเนื่องในวันมาฆบูชา จากวัดสระเกศร่วมกับกรมศาสนา

          3. รางวัลชมเชย การแข่งขันสวดมนต์ทองนองสรภัญญะเนื่องในวันมาฆบูชา จากวัดสระเกศร่วมกับกรมศาสนา

          4. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะด้านภาษาอังกฤษเนื่องในงานวิชาการเครือข่ายที่ 68 

          5. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะด้านภาษาไทยเนื่องในงานวิชาการเครือข่ายที่ 68 

          6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะด้านคณิตศาสตร์เนื่องในงานวิชาการเครือข่ายที่ 68

          7. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะฟุตซอล เนื่องในงานวิชาการโรงเรียนวัดอินทาราม 

          8. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนวัดดาวคะนอง

          9. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12ปีหญิงเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนซางตาครูสศึกษา

          10. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนซางตาครูสศึกษา

          11. รางวัลชมเชย การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ เนื่องในวันวิสาขบูชา จากโรงเรียนกระจับพินิจ

          12. การทดสอบ O – Net  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2555  สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย  ระดับประเทศ   ทั้ง 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ภาษาไทย  สังคมศึกษา  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ   และการงานอาชีพและเทคโนโลยี )

 

 

 
 

 

กิจกรรมโรงเรียนรักการอ่าน