คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

                 

                   ๑. นางสาวสาลินี  คูหาเพ็ชร                                    ประธานกรรมการ

                   ๒. นางตุ๊กตา พานิชย์                                              กรรมการ

                   ๓. นางสาวนินนาท  แจ่มกระจ่าง                              กรรมการ

                   ๔. นางลัดดา  เกรียงไกรวศิน                                   กรรมการ

                   ๕. นางตรีรัตน์  อาจเชื้อ                                           กรรมการ

                   ๖. นายวิรัช  วงษ์ทองคำ                                           กรรมการ

                   ๗. นางยู่เกียง  ตั้งวงศ์ชัยรัตน์                                   กรรมการ

                   ๘. นายปราโมทย์  ธนประโมทย์                                 กรรมการ

                   ๙. นางภาวนา  การะวี                                               กรรมการ

                   ๑๐. นางสาวเกศ รอดไพ                                            กรรมการ

                   ๑๑. นางสมศรี  ม่วงน้อย                                            กรรมการ

                   ๑๒. นางรุ่งอรุณ  แซ่ห่าน                                          กรรมการ

                   ๑๓. นางสาวบุญธรรม สังคฮวด                                กรรมการ

                   ๑๔. นางสาวสาริณีย์  อินทรีย์                                    กรรมการ

                   ๑๕. นายธีรศักดิ์  แซ่กอ                                             กรรมการ

                   ๑๖. นางรังสิยา  บุญเสริมพันธ์                                   กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

กิจกรรมโรงเรียนรักการอ่าน