ข้อมูลนักเรียน


จำนวนนักเรียน   167   คน  จำนวนห้องเรียนทั้งหมด 8  ห้อง (ข้อมูลเมื่อ 10 มิถุนายน 2558)

ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน (คน)
จำนวนห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
11
14
24
1
อนุบาล 2
7
10
17
1
ประถมศึกษาปีที่ 1
8
10
18
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
13
7
20
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
9
12
21
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
14
7
21
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
14
9
23
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
14
13
27
1
รวมทั้งโรงเรียน
91
76
167
8

                    - จำนวนนักเรียนเฉลี่ย2อห้อง 20  คน
                    - ส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 75) นับถือศาสนา
                             - พุทธ        ร้อยละ     100
                

 

กิจกรรมโรงเรียนรักการอ่าน