พันธกิจ

           ๑. พัฒนาผู้เรียนให้เป็น เด็กดี มีความรู้ ความสามารถ อยู่ดีมีสุข
           ๒. พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
           ๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
           ๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคลากรในโรงเรียน
และเอื้อประโยชน์แก่ชุมชน
           ๕. สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน

เป้าหมาย

           ๑. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านความรู้และคุณธรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
           ๒. ครูมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานวิทยฐานะ
แลมีคุณธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
           ๓. โรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
           ๔. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับใช้ในการบริหารจัดการและจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
           ๕. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อใช้ในการเรียนการสอน
           ๖. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมโรงเรียนรักการอ่าน