ผู้บริหาร
นายศรีพงษ์  สวนแก้วมณี
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชคฤห์

 คณะครู
นางสาววชิรา    วิสุกัน
ครู คศ.2
  นางสาววันเพ็ญ    คุ้มภัย
ครู คศ.2
 นายประวิทย์ คุสิตา
ครู คศ.2
นายสุวิทย์ เกียรติธีรพาณิชย์
ครู คศ.1
ว่าที่ร้อยตรีหญิงวีนัด อุ่นแก้ว
ครู คศ.1
นายประจวบ  คิดการ
ครู คศ.1
นาย ปริตภัทร  ปริตวา
ครู คศ.1

นางสาวโสภิตา  มูลเทพ
ครูผู้ช่วย

นางสาวจรุณีย์  ศรีบุญเรือง
ครูผู้ช่วย
นางสาวพิกุล  สุจา
ครูผู้ช่วย
 บุคลากรทางการศึกษา
นายบุญเลิศ    ศรีจันทร์กลัด
พนักงานสถานที่
นายสุทัศน์   คำนักดิษฐ์
พนักงานสถานที่
นางจุละนีย์   ศรีทอง
พี่เลี้ยงเด็ก
นางยุวดี  นาคสุพรรณ์
พี่เลี้ยงเด็ก
นางสาวธัญสิณี  มณฑา
พี่เลี้ยงเด็ก
น.ส.ธิดารัตน์  ทับทิมทอง
พี่เลี้ยงเด็ก
กิจกรรมโรงเรียนรักการอ่าน