คณะกรรมการสถานศึกษา

                            

                        1. นายพิสัณฑ์       ชุ่มวิจิตร                      ผู้ทรงคุณวุฒิ                     ประธานกรรมการ

                        2. นางพัชรี           ชายทะเล                     ผู้แทนผู้ปกครอง               กรรมการ

                        3. นางสาววชิรา   วิสุกัน                           ผู้แทนครู                            กรรมการ

                        4. นางนัยนา         ตาลปัตรเจริญกิจ        ผู้แทนองค์กรชุมชน           กรรมการ                         
            
                        5. นายวิชัย           หุตังคบดี                    ผู้แทนกรุงเทพมหานคร      กรรมการ

                        6. ดาบตำรวจวุฒิ      จินดา                     ผู้แทนศิษย์เก่า                     กรรมการ

                        7. พระราชวรเวที                                     ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์            กรรมการ

                        8. นายเชาวลิต      รัตนศิลปกร                ผู้ทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ

                        9. นางประณต      ภูมิสุข                         ผู้ทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ

                        10.นายสังคม        มะลิจันทร์                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ                    
                       
                        11.นางดารณี         เหมาะสมสกุล           ผู้ทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ

                        12.ร้อยตรีทวีป      ชื่นค้า                         ผู้ทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ

                        13. นายสุริยะ        โกมลศิริ                    ผู้ทรงคุณวุฒิ                        กรรมการ

                        14.นายมานะ         หิรัญประสิทธิกุล      ผู้ทรงคุณวุฒิ                        กรรมการ

                        15. นายวาริช       อินทนนท์                   ผู้อำนวยการโรงเรียน          กรรมการและเลขานุการ

 

 

กิจกรรมโรงเรียนรักการอ่าน