ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงเรียน  วัดราชคฤห์
  สถานที่ตั้ง ๕๑๘ - ๕๒๐ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐   โทร. ๐ ๒๔๖๖ ๐๘๕๙
  วันก่อตั้ง    ๒   พฤษภาคม  ๒๔๗๖
  ที่ดิน   ๑ ไร่ ๑๑ ตารางวา เป็นกรรมสิทธ

 

แผนที่ สถานที่ตั้ง

 

กิจกรรมโรงเรียนรักการอ่าน