นางกาญจนา สนิทไทย
 

ตำแหน่ง คศ.2
การศึกษา - ปริญญาตรี ภาษาไทย วิทยาลัยครูสวนดุสิต
ประสบการณ์ทำงาน - ครูโรงเรียนวัดโคนอน 21 ปี
การได้รับยกย่อง รางวัลและบำเหน็จในราชการ
  - นักกีฬาและหัวหน้าทีมแชร์บอล ระดับประถมได้รับถ้วยรางวัลที่ 1
ระดับอำเภอ
  - รับเข็มรางวัลผู้มีความประพฤติดีระดับ ปกศ. วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
  - ครูแกนนำภาษาไทย
  - ครูแกนนำเพื่อเป็นต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้
  - ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  - ทวีติยาภรณ์ (ท.ม.)
  - เหรียญจักรพรรดิ์มาลา (ร.จ.พ.)

 
หน้าแรก