ห้องกิจกรรม
 


ห้อง
ผู้รับผิดชอบ
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
อ.ปริศนา  ชีพัฒน์
ห้องคอมพิวเตอร์
อ.ธนิษฐา ขำคง
ห้องดนตรีไทย-สากล
อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ อะตะกุมมา
ห้องดนตรีนาฏศิลป์
อ.อภิญญา สุขขำ
ห้องสมุด
อ.นิตรยา ลาดจำปา
ห้องสื่อการเรียนการสอน
อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ อะตะกุมมา
ห้องซาวด์แลป
อ.เสาวนีย์ บุญคำ
ห้องพยาบาล/แนะแนว
อ.ปราณี  เข็มทอง
ห้องวิทยาศาสตร์
อ.สุรพงศ์ จำปาบุรี
ห้องกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
อ.เกลียวทอง  เธียรธนู
ห้องศิลปศึกษา
อ.ปวีณา งามผ่อง
ห้องพลศึกษา
อ.มุกดา เกตุเลขา
ห้องกิจกรรม กอท.
อ.อภิญญา  สุขขำ
ห้อง E-Learning
อ.สุกัญญา ป้องสีดา
 
หน้าแรก