ชื่อโครงการ                  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผู้รับผิดชอบโครงการ        โรงเรียนวัดกระจับพินิจ  สำนักงานเขตธนบุรี

ปีการศึกษา                   2546-2553

 

1.  หลักการและเหตุผล

            โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม  นอกจากให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ  แก่นักเรียนแล้วยังต้องมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์อยู่เสมอ  แต่ในสภาพปัจจุบันปัญหายาเสพติดซึ่งมาในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ แพร่หลายเข้าไปสู่เยาวชนและสถานศึกษา     ต่าง ๆ  มากยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนจึงมีความจำเป็นที่จะหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดังกล่าวมิให้เกิดขึ้นในโรงเรียน

 

2.  วัตถุประสงค์

            2.1  เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ไม่ติดยาเสพติด

            2.2  เพื่อป้องกันการแพร่ยาเสพติดเขามาในโรงเรียน

            2.3  เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาต้านยาเสพติด

            2.4  เพื่อปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการโรงเรียนสีขาว  เฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด

            2.5  เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

            2.6  สนองตอบนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับยาเสพติด

 

3.  เป้าหมายของโครงการ

            3.1  ด้านปริมาณ   นักเรียนนักเรียนทุกคนไม่ติดยาเสพติด

            3.2  ด้านคุณภาพ  นักเรียนทุกคนมีพลานามัยสมบูรณ์ มีความรู้ความเข้าใจในโทษ

           ของยาเสพติด

 

4.  ลักษณะของโครงการ

            4.1  เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปี

            4.2  เป็นโครงการสนับสนุนนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของกรุงเทพมหานคร และ

                 ของชาติ

 

5.  แนวทางการดำเนินงาน

            5.1 สำรวจนักเรียน  แบ่งออกเป็น  3 กลุ่มคือ  ปลอดยาเสพติด  กลุ่มที่มีความเสี่ยง  และกลุ่มที่ติดยา

                เสพติด

            5.2  ประสานงานติดต่อกับทางบ้าน  หาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของนักเรียน

            5.3  ประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

            5.4  จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด

            5.5  ประสานงานกับผู้นำชุมชน  ศูนย์สาธารณสุขในพื้นที่

            5.6  มีการประสานงานอย่างต่อเนื่องระหว่างครูที่เคยสอน  และครูที่นักเรียนเข้ามาเรียนในชั้นที่

                 สูงขึ้น

 

6. ค่าใช้จ่ายของโครงการ

            จากผู้มีจิตศรัทธราบริจาค

 

7.  ปัญหาและอุปสรรค

            7.1  เด็กมีจำนวนมาก  มาจากหลายชุมชนอาจมีปัญหาบ้าง

            7.2  เด็กที่ขาดเรียนนาน ๆ  ไม่สามารถป้องกันได้

 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            8.1  นักเรียนมีพลานามัยสมบูรณ์

            8.2  ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้น

            8.3  เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน

            8.4  โรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดยาเสพติด

 

9.  การติดตามและการประเมินผล

            9.1  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน

            9.2  แบบสอบถาม

            9.3  ผลจากกการสำรวจนักเรียน

 

 

                                                                    

                                                                                     (ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ

                                                                                                    (นางศรัญญา  ธารุบุญ)

                                                                                                                ครู คศ. 2

                                                                  

                                                                                          (ลงชื่อ)............................................ผู้อนุมัติโครงการ

                                                                                                       (นายสุวัฒน์  บุณญะกาญจน)

                                                                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระจับพินิจ