วิสัยทัศน์
                              
                                       โรงเรียนวัดกระจับพินิจ มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรม มีความรู้ คิดเป็น

                         ทำเป็น  แก้ปัญหาได้  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตดี  มีความภาคภูมิใจในศิลปะ  วัฒนธรรมไทย

                         และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

พันธกิจ


                        1. ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และลักษณะที่พึงประสงค์

                        2. ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                        3. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  สุขภาพจิตดี  รู้จักรักษาอนามัยของตนเอง

                        4. ส่งเสริม   และสนับสนุนให้เยาวชนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว

                            และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 

เป้าหมาย

                        
                        1. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์

                        2. นักเรียนมีความรู้  และทักษะพื้นฐานตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 75

                        3. นักเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพจิตที่ดี  ปลอดจากสิ่งเสพติดให้โทษ  ร้อยละ 90

                        4. นักเรียนมีสุนทรียภาพ  และลักษณะนิสัย  ด้านนาฎศิลป์  ดนตรี  กีฬา ร้อยละ 75

 

คำขวัญ
เรียนดี  กีฬาเด่น  คิดเป็น  ทำได้  แก้ปัญหา  รักษาวินัย
ปรัชญา
รอบรู้วิชาการ  รักสถานศึกษา  จรรยาเป็นเลิศ  เทิดคุณธรรม
ต้นไม้ประจำโรงเรียน :  ต้นประดู่
ดอกไม้ประจำโรงเรียน  :  ดอกดาวเรือง
สีประจำโรงเรียน : แสด - ขาว
* * * * * โรงเรียนวัดกระจับพินิจ  โรงเรียนแห่งรอยยิ้ม