ชื่อโครงการ                          โครงการการวิจัยในชั้นเรียน

ผู้รับผิดชอบโครงการ        โรงเรียนวัดกระจับพินิจ  สำนักงานเขตธนบุรี

ปีการศึกษา                             2546-2553

 

1. หลักการและเหตุผล

           ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษา  พ.ศ.2542  มีสาระสำคัญที่เน้นการปฏิรูปการศึกษา  โดยเฉพาะการปฏิรูปการเรียนการสอน  ซึ่งเกี่ยวข้องกับครูผู้สอนโดยตรง  ดังนั้นครูในยุคปัจจุบัน  จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทให้เป็นผู้รอบรู้และสามารถทำวิจัยได้

            การวิจัยในชั้นเรียนเป็นนวัตกรรมรูปแบบหนึ่ง  นำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน ประโยชน์ทำวิจัยไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพแต่ยังช่วยพัฒนาวิชาชีพครูให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1           เพื่อแก้ไขปัญหาในชั้นเรียน

2.2           เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

3. เป้าหมายของโครงการ

3.1 ด้านปริมาณ  ได้แก่

3.1.1 จำนวนครู  48  คน

3.1.2 นักเรียนชั้นอนุบาล-ป.6 จำนวน 1200 คน

 

3.2 ด้านคุณภาพ

3.2.1 ครูสามารถแก้ปัญหาในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2.2 ครูสามารถนำแนวทางที่ได้จากการวิจัยมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความ

          คิดเห็นเพื่อร่วมกันพัฒนาศาสตร์ของวิชาชีพให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น

3.2.3 ผู้เรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่ครู

          ต้องการ

4. ลักษณะของโครงการ

4.1 เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา  2546-2548

4.2 เป็นโครงการส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถทำงานวิจัยในชั้นเรียนได้

4.3 เป็นโครงการที่แสวงหาความร่วมมือจากบุคลากรหลาย  ได้แก่ ครู ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง

      ทางการศึกษา

 

 

5.  แนวทางการดำเนินงาน

                        5.1  เชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน

                        5.2  จัดประชุมครูผู้สอนวางแผนงานการทำวิจัยในชั้นเรียน

                        5.3  ครูผู้สอนร่วมกันศึกษาปัญหา  วิเคราะห์ปัญหาในชั้นเรียนที่ตนรับผิดชอบ

                        5.4  ครูผู้สอนทำการวิจัยและสรุปผลที่ได้

        5.5  ครูผู้สอนร่วมกันอภิปรายผล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

             ต่อไป   

         

6.  ค่าใช้จ่ายของโครงการ

                        6.1 จากการบริจาคประมาณ 5,000 บาท

                        6.2 จากงบประมาณหมวดค่าวัสดุการสอน

 

7.  ปัญหาและอุปสรรค

                        7.1 ขาดความมั่นใจในการทำวิจัย

                        7.2 ขาดวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญในการทำวิจัยที่จะให้คำแนะนำในขณะที่ลงมือ

                            ปฏิบัติการ

 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                        8.1 ช่วยปรับเปลี่ยนบทบาทของครู ทำให้ครูเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง

                        8.2 ครูผู้สอนสามารถทำงานวิจัยได้

        8.3 ครูผู้สอนสามารถนำผลการวิจัยมาใช้เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนให้มี

              ประสิทธิภาพ

 

9.  การติดตามและการประเมินผล

                        9.1 จากผลการเรียนของนักเรียน

                        9.2 ตรวจเอกสารการวิจัยในชั้นเรียน

 

 
                                                                (ลงชื่อ)..........................................ผู้เสนอโครงการ

                      (นางจุไรรัตน์  ปานบ้านเกร็ด)

                                 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวักระจับพินิจ

 

 

                                      (ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงการ

                                (นายสุวัฒน์  บุณยะกาญจน)

                              ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระจับพินิจ