ชื่อโครงการ                          โครงการรักการอ่าน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ      โรงเรียนวัดกระจับพินิจ  สำนักงานเขตธนบุรี

ปีการศึกษา                           2546 – 2552


 1.  หลักการและเหตุผล

          การอ่านเป็นทักษะทางภาษาที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้  ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  มาตรา  24  จึงไม่เพียงระบุให้สถานศึกษาต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเท่านั้น  หากยังต้องให้ผู้เรียนรักการอ่าน  เพื่อให้เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

                การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้ที่ครอบคลุมกิจกรรมหลายด้าน เช่น  การรับรู้  การตระหนัก  การพัฒนา  การสนองตอบ  และการใช้จินตนาการ  เป็นต้น  การอ่านจึงสัมพันธ์กับการทำงานของสมอง  การตอบสนองทางร่างกาย  และอารมณ์  ซึ่งจะส่งผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ   บุคลิกภาพตลอดจนการประพฤติปฏิบัติของผู้อ่านเอง  ด้วยคุณค่าดังกล่าว  โรงเรียนวัดกระจับพินิจจึงมุ่งจัดโครงการ  “รักการอ่าน” ขึ้น  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้  และการดำรงชีวิต  ของนักเรียนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

 

2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

                2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการอ่านหนังสือ

                2.2 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

 

3.  เป้าหมายของโครงการ

                3.1  ด้านปริมาณ

                    -  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  -  6  โรงเรียนวัดกระจับพินิจ  จำนวนประมาณ  1,200  คน

                3.2  ด้านคุณภาพ

                    -  นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการแสวงหาความรู้  จากการอ่านหนังสือด้วยตนเองเสมอ

 

4.  ลักษณะของโครงการ

                เป็นโครงการที่จัดขึ้นตลอดปีการศึกษา  2546 – 2548

 

5.  แนวทางการดำเนินงาน

                5.1 จัดประชุมครูเพื่อหาแนวทางในการดำเนินกิจกรรม

                5.2 กำหนดขอบเขต  และผู้รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรม

                5.3ติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะและสรุปผลความก้าวหน้าเมื่อสิ้นสุดการเรียนของปีการศึกษา

                    แต่ละปี  จนถึง  ปี  2548

 

6.  งบประมาณ

                จากการสนับสนุนของโรงเรียน  และผู้บริหาร

 

7.  ปัญหาและอุปสรรค

                ห้องสมุดยังมีหนังสือไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของนักเรียนซึ่งมีจำนวนมาก

 

8.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

                8.1 นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือด้วยตนเอง

                8.2 นักเรียนเห็นคุณค่าของการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน

 

9.  การติดตามและประเมินผล

                -  จากแบบประเมินผลการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที  1  -  6

 

 

 

                                                                                ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ

                                                                                                 (นางสาวสกุลรัตน์  แซ่ด่าน)

                                                                           ครู คศ. 3

 

                                                                                 ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติ

                                                                                               (นายสุวัฒน์  บุณยะกาญจน)

                                                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระจับพินิจ