ชื่อโครงการ                         โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนวัดกระจับพินิจ     สำนักงานเขตธนบุรี

ปีการศึกษา                          2546 – 2553


1.     หลักการและเหตุผล

        โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน  จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม  การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ  ข้อบังคับ  กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ 
ชุมชน  และสังคมได้อย่างเหมาะสม 
ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะนำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน 
เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้
สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

 

2.     วัตถุประสงค์

2.1         เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย

2.2         เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย

2.3         เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน

2.4         เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในด้านวิชาการและประสบการณ์ของนักเรียน

2.5         เพื่อแสดงพฤติกรรมที่เด่นชัดของนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะการมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย

2.6         เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง

 

3.     เป้าหมายของโครงการ

3.1          ด้านปริมาณ

-         นักเรียนที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 – 6

-         คณะกรรมการโครงการประชาธิปไตย  จำนวน  20  คน

3.2          ด้านคุณภาพ

-         เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย

-         เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาค  และหน้าที่ของตนเอง

-         เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลปกครองและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

 

4.     ลักษณะของโครงการ

4.1         เป็นโครงการสนับสนุนงานด้านวิชาการและงานด้านกิจการนักเรียน

4.2         เป็นโครงการสนับสนุนนโยบายของกรุงเทพมหานคร

 

5.     แนวทางการดำเนินงาน

5.1          ประชุมคณะครูชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ

5.2          ขอให้ครูทุกคนช่วยสอนเกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยสอดแทรกอย่างสม่ำเสมอในห้องเรียน  และนอกห้องเรียนโดยสัมพันธ์กับวิชาที่สอน

5.3          แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานรับผิดชอบ

5.4          เลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียนจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3- 6

5.5          เลือกประธานนักเรียนจากสมาชิกสภานักเรียนที่ได้รับเลือกตั้ง เฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

5.6          ประธานนักเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหาร เพื่อกำหนดนโยบายให้นักเรียนได้ปฏิบัติโดยมีครูเป็นผู้ให้การศึกษา

5.7          ประชุมกรรมการนักเรียนเดือนละ 2 ครั้ง

5.8          สรุปผลงานในรอบปีการศึกษา และเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข

 

6.     ค่าใช้จ่ายของโครงการ

        งบประมาณ  1,000 บาท ได้จากงบวัสดุของโรงเรียน

 

7.      ปัญหาและอุปสรรค

   7.1    คณะครูให้ความร่วมมือได้ไม่เต็มที่

7.2       นักเรียนมีจำนวนมากอาจมีคนที่ไม่เข้าใจในหลักการประชาธิปไตย

 

8.       ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1        นักเรียนเข้าใจในหลักประชาธิปไตย รู้จักปกครองตนเอง

8.2        นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

8.3        นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

8.4        นักเรียนได้ปฏิบัติจริงสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

 
9.    การติดตามและการประเมินผล

9.1        สังเกตจากพฤติกรรมนักเรียนที่แสดงออก

9.2        สังเกตจากความสนใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

9.3        จากผลการปฏิบัติของนักเรียน

9.4        จากการสัมภาษณ์ครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง

 

 

                                                                          (ลงชื่อ).............................................ผู้เสนอโครงการ

                                                                                     (นายจักรกฤษณ์   วงค์แสนสี)

                                                                                                         ครู คศ. 2

 

                                                                          (ลงชื่อ)............................................ผู้อนุมัติโครงการ

                                                                                        (นายสุวัฒน์  บุณยะกาญจน)

                                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระจับพินิจ