แผนพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตร  และศักยภาพบุคลากร
 
@
แผนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
   
*
โครงการส่งเสริม  และพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ  และมาตรฐานการเรียนรู้
 
@
แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพ  การจัดการเรียนการสอนตามแนวการปฏิรูปการศึกษา
   
*
โครงการพัฒนาบุคลากร
   
*
โครงการนิเทศการสอน
   
*
โครงการวิจัยในชั้นเรียน
   
*
โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
   
*
โครงการสัมมนาเพื่อเสิรมศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
 
@
แผนงานการส่งเสริม  และพัฒนาศักยภาพนักเรียน
   
*
โครงการโรงเรียนในโลกกว้าง (ทัศนศึกษา)
   
*
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
   
*
โครงการกีฬาและนันทนาการ
   
*
โครงการเยาวชนคนกล้า
   
*
โครงการพุทธธรรมคู่วัฒนธรรมไทย
   
*
โครงการโรงเรียนรักการอ่าน
   
*
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์แก่บุคลากร
   
*
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
   
*
โครงการอนุรักษ์ขลุ่ยไทย
   
*
โครงการส่งเสริมดนตรีไทย  และดนตรีสากล
   
*
โครงการศิลป์สร้างสรรค์
   
*
โครงการแนะแนว
   
*
โครงการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ  และยุวกาชาด
   
*
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  แผนพัฒนาการให้บริการ  การจัดการเรียนศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
@
แผนงานจัดหาสื่อ  อุปกรณ์  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีให้เหมาะสมและทันสมัย
 
*
โครงการจัดหาสื่อ  และผลิตสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน
 
@
แผนงานส่งเสริมศักยภาพโรงเรียนสู่การประกันคุณภาพภายใน
   
*
โครงการส่งเสริมศักยภาพโรงเรียนสู่การประกันคุณภาพทางการศึกษา
   
*
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
   
*
โครงการสารสนเทศทางการศึกษา EIS
       
ยุทธศาสตร์ที่  3  แผนพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
    แผนงานสร้างเครือข่าย  เพื่อพัฒนาการศึกษา
 
@
*
โครงการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาการศึกษา
 
@
แผนงานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
   
*
โครงการประสานใจสายสัมพันธ์ชุมชน
   
*
โครงการโรงเรียนสะอาก  สดชื่น  ร่มรื่นพันธุ์ไม้
   
*
โครงการกิจกรรมสหการโรงเรียน
       

จุดเด่นของโรงเรียน I  แผนพัฒนาการศึกษา  แผนที่โรงเรียน จำนวนนักเรียน  I  โครงการดี  I  โรงเรียนสังกัดเขตธนบุรี