ชื่อโครงการ                          โครงการกีฬามหาสนุก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ      โรงเรียนวัดกระจับพินิจ  สำนักงานเขตธนบุรี

ปีการศึกษา                           2546 – 2548

 


 1.  หลักการและเหตุผล

                การที่บุคคลต่าง ๆ ปฏิบัติงานประจำ เช่น การเรียน การสอน ฯลฯ  อาจทำให้เกิดความเครียด  วิตก  กังวล  สุขภาพกายและจิตไม่ดี  การได้เล่นกีฬาที่เน้นความสนุกสนานไม่หวังผลแพ้ชนะมากเกินไป  น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่แก้ปัญหาต่าง ๆ  เหล่านี้ได้เพราะกีฬาเป็นกิจกรรมสำคัญที่ส่งเสริมให้คนมีพัฒนาการด้านความเจริญเติบโตทางร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์และสังคมก่อให้เกิดพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์  รู้จักทำงานร่วมกัน  ยอมรับกฎเกณฑ์  กติกาที่วางไว้และสามารถนำทักษะที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

 

2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้นักเรียน  ครู  บุคลากรอื่น  หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับเชิญได้ใช้เวลาว่างให้เป็น

      ประโยชน์  ก่อให้เกิดความสามัคคี

                2.2  เพื่อให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเล่นกีฬา

                2.3  เพื่อฝึกทักษะการเล่นกีฬาพื้นฐานให้แก่นักเรียน

                2.4  ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัย  รักกติกา  มีมารยาทในการดู  หรือการเล่นกีฬา 

                     รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย

 

3.  เป้าหมายของโครงการ

                3.1 ด้านปริมาณ

                                - นักเรียนทุกคนมีโอกาสสมัครร่วมแข่งขัน

                                - ครูมีโอกาสสมัครร่วมแข่งขัน

                                - เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เช่น  ผู้ปกครอง หรือนักเรียนโรงเรียนใกล้เคียงมาแข่งขัน

   ร่วมกัน

                3.2 ด้านคุณภาพ

                                - กีฬาไม่ได้หวังผลแพ้ชนะ  แต่เน้นที่ความสนุกสนาน  ระเบียบวินัย  มารยาท  และความ

   สามัคคีของคนดู  และผู้แข่งขัน

 

4.  ลักษณะของโครงการ

                เป็นโครงการทดลองระยะสั้น  แต่สามารถขยายเวลาดำเนินการไปได้นานตามความเหมาะสม  เปิดโอกาสให้นักเรียนครู  บุคลากรอื่น ๆ  ของโรงเรียน  หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับเชิญเข้าร่วมแข่งขันได้

 

5.  แนวทางการดำเนินงาน

                5.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

                5.2 ประชุมคณะกรรรมการแบ่งงานรับผิดชอบ

                5.3 กำหนดแผนการดำเนินงาน

                5.4 จัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา

                5.5 ดำเนินงานตามแผน

                5.6 สรุป และรายงานผล

 

6.  งบประมาณ

                6.1 รับบริจาคจากผู้ที่สนใจ

                6.2 กำไรจากการขายสินค้าในกรณีพิเศษ

 

7.  ปัญหาและอุปสรรค

                 - ระเบียบวินัยในการดูกีฬา  นักเรียนอาจจะเกะกะกีดขวาง  ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการจัด

                   การแข่งขัน

 

8.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

                8.1 นักเรียนสนใจการเล่นกีฬา  มีทักษะการเล่นกีฬาดีขึ้น  มีสุขภาพดี

                8.2 ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี

                8.3 ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างบุคคลของโรงเรียน  และบุคคลภายนอก  เช่น ผู้ปกครอง

 

9.  การติดตามประเมินผล

                9.1 สอบถามจากผู้เข้าร่วมแข่งขัน เช่น  นักเรียน  ครู  บุคลากรต่าง    ผู้ปกครอง

                9.2 บันทึกสถิติจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  หรือคนดู

 

                               

                                                                                               

 

 

 

                                                                                                (ลงชื่อ)................................................ผู้เสนอโครงการ

                                                                                                                      (นายประดิษฐ์  เดชะ)

                                                                          อาจารย์  2  ระดับ  7

 

                                                                                                (ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัติ

                                                                                                             (นายสุวัฒน์   บุณยะกาญจน)

                                                                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระจับพินิจ