ชื่อโครงการ                        โครงการอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ        โรงเรียนวัดกระจับพินิจ สำนักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา                          2546 - 2549


1. หลักการและเหตุผล
                   ในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมานี้ คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์มากขึ้น ในทุกวงการต่างได้นำเอาประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานของตนให้มากที่สุด และคอมพิวเตอร์ก็ได้แสดงให้เห็นว่ามันสามารถทำประโยชน์ และเพิ่มคุณค่าคุณภาพของผลงานได้อย่างดีเยี่ยม
โรงเรียนวัดกระจับพินิจ ได้เริ่มเปิดการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับนักเรียนชั้น ป. 1 – ป. 6 ขึ้นในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546 ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพราะเยาวชนปัจจุบันต้องได้เรียนเทคโนโลยี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปี 2544 และเพื่อจะได้เป็นพื้นฐานในการเรียนระดับสูงขึ้นต่อไป
สำหรับบุคลากรในโรงเรียนวัดกระจับพินิจ ซึ่งมีทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู พี่เลี้ยงเด็ก และบุคลากรอื่น ยังมีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ไม่มากนัก                                                                          โครงการนี้จึงเกิดขึ้นมาเพื่อจะให้บุคลากรในโรงเรียนได้มีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ เพราะจะได้พัฒนาตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และระบบใหม่ ๆ และจะได้ใช้ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
     1. เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
     2. เพื่อให้บุคลากรสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้
     3. เพื่อพัฒนาระดับความรู้ของบุคลากรให้สูงขึ้น และทันกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน

3. เป้าหมายของโครงการ
      3.1 ด้านปริมาณ
             - จำนวนความต้องการ และความสมัครใจของบุคลากรในโรงเรียน
      3.2 ด้านคุณภาพ
             - ให้บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ ความสามารถในการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการ การสอนได้
             - บุคลากรในโรงเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
             - บุคลากรสามารถนำเอาคอมพิวเตอร์ไปใช้ประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้

4. ลักษณะของโครงการ
     4.1 เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกคนในโรงเรียน
     4.2 เป็นโครงการที่ส่งเสริมและเพิ่มความรู้ให้กับบุคลากรให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น
     4.3 เป็นโครงการที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในโรงเรียน

5. แนวทางดำเนินงาน
      5.1 ออกแบบสอบถามให้กับบุคลากรเพื่อขอแสดงความสนใจที่จะเข้าอบรมเพื่อจัดช่วงเวลา ในการอบรม
      5.2 กำหนดวัน/เวลา ในการอบรม
      5.3 จัดอบรมและประชุมวางแผนการดำเนินงาน
      5.4 จัดอบรมตามช่วงเวลาและโปรแกรมที่กำหนด
      5.5 สรุปผลการฝึกอบรม / รายงานการฝึกอบรม

6. งบประมาณ
     - เอกสารต่าง ๆ ทางคณะผู้จัดอบรมได้จัดทำให้โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางโรงเรียนจัดทำ
     - สำหรับวัสดุอื่น ๆ เช่น แผ่นดิสต์เก็ต ผู้เข้าอบรมจัดซื้อเอง

7. ปัญหาและอุปสรรค
     7.1 บุคลากรที่ต้องการฝึกอบรมมีช่วงเวลาว่างไม่ตรงกัน ทำให้กำหนดช่วงเวลาในการอบรมลำบาก
     7.2 ครูบางคนยังกลัวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่กล้าสัมผัสหรือทดลองใช้ เพราะคิดว่า เป็นของใหม่

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
     8.1 บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้อย่างถูกต้อง
     8.2 ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้
     8.3 มีการผลิตสื่อการสอนที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
     8.4 โรงเรียนเกิดการพัฒนาด้านความรู้ของบุคลากร

9. การติดตามและประเมินผล
     9.1 แจกแบบสอบถามให้ครูประเมินผล หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว
     9.2 รายงานสรุปผลการฝึกอบรม
     9.3 ติดตามดูการเข้ามาใช้คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของบุคลากร

 

 


                                                               ( ลงชื่อ)......................................ผู้เสนอโครงการ
                                                                        (นายพัฒนศิลป์ นันทะเพ็ชร)
                                                                                ครู คศ. 1


                                                             ( ลงชื่อ)......................................ผู้เสนอโครงการ
                                                                      (นางสาวพรเพ็ญ พันธุ์ประดิษฐ์)
                                                                               ครู คศ. 1


                                                             ( ลงชื่อ)......................................ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                      (นายสุวัฒน์  บุณยะกาญจน)
                                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระจับพินิจ

 

จุดเด่นของโรงเรียน I  แผนพัฒนาการศึกษา  แผนที่โรงเรียน จำนวนนักเรียน  I  โครงการดี  I  โรงเรียนสังกัดเขตธนบุรี