ชื่อโครงการ                 โรงเรียนสะอาด  บรรยากาศสดชื่น  ร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้

ผู้รับผิดชอบโครงการ        โรงเรียนวัดกระจับพินิจ  สำนักงานเขตธนบุรี

ปีการศึกษา                   2546-2548

 

1.  หลักการและเหตุผล

            ในการพัฒนาการเรียนการสอน  มีปัจจัยสำคัญหลายด้านด้วยกัน  และปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่ง  คือ ด้านอาคาร  สถานที่  และสิ่งแวดล้อม  เนื่องจากโรงเรียนวัดกระจับพินิจ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีบริเวณพื้นที่แคบทำให้การที่ขยายหรือปลูกสิ่งก่อสร้าง
เป็นไปด้วยอย่างลำบาก  ฉะนั้นจึงต้องใช้พื้นที่ที่มีอยู่  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และภายในบริเวณโรงเรียนยังมีต้นไม้ต่าง  ๆ น้อยมาก  จึงจำเป็นต้องหาต้นไม้มาประดับอาคารสถานที่ให้ร่มรื่น  เพื่อนักเรียนจะได้ใช้สำหรับพักผ่อนหย่อนใจในเวลาว่าง
และทำให้สิ่งแวดล้อมเหมาะสม


2.  วัตถุประสงค์

            2.1  เพื่อปรับปรุง  อาคาร  สถานที่ของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น

            2.2  เพื่อตกแต่งบริเวณสถานที่ภายในโรงเรียนให้สะอาด  ร่มรื่น สวยงาม

            2.3  เพื่อให้มีสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ              


3.  เป้าหมายของโครงการ

            3.1  ด้านปริมาณ 

                        - นักเรียนจำนวน  1,200  คน บุคลากร  68  คน  ร่วมมือกันจัดสภาพแวดล้อมภายใน

                         โรงเรียนให้ดีขึ้น

            3.2  ด้านคุณภาพ 

                       - สภาพบริเวณสถานที่มีบรรยากาศส่งเสริมให้การเรียนการสอนดีขึ้น  นักเรียนมีสุขภาพกายดี

                         จิตใจร่าเริงแจ่มใส


4.  ลักษณะของโครงการ

            เป็นโครงการที่มีความจำเป็นต้องทำ  ได้แก่  การตกแต่งอาคาร  สถานที่  จัดทำแผนผังอาคาร สถานที่

     ภายในโรงเรียน  ปรับปรุงสวนสุขภาพ  และเพิ่มปริมาณต้นไม้ในโรงเรียนโดยเฉพาะไม้ประดับ


5.  แนวทางการดำเนินงาน

            5.1 ประชุมครู  ทำการศึกษา  สภาพความต้องการในการพัฒนา

            5.2  วางแผนการดำเนินงาน

            5.3  ดำเนินงานตามแผนการพัฒนา

            5.4  ประเมินผล  ตรวจสอบผลการดำเนินงานเป็นระยะ

 

6.  งบประมาณ    

            6.1  เงินบำรุงการศึกษา

            6.2  เงินบริจาค


7. ปัญหาและอุปสรรค

            7.1  สถานที่ไม่เอื้ออำนวย

            7.2  ขาดงบประมาณ


8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            8.1  อาคารสถานที่  สะอาด  สวยงาม

            8.2  สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน

            8.3  สามารถให้บริการด้านอาคาร  สถานที่แก่นักเรียนอย่างดีและทั่วถึง

            8.4  ทุกคนมีความสุข


9.  การติดตามและการประเมินผล

            9.1  สังเกตจากผลการดำเนินงานตามโครงการ

            9.2  จากแบบประเมินผล  ครู  นักเรียน

            9.3  จากแบบสอบถาม  ผู้ปกครอง  และผู้มาเยี่ยมโรงเรียน

                 (ลงชื่อ).......................................ผู้เสนอโครงการ
   (นายปรีชา  สินวรพันธุ์)
 ครู คศ. 2


                                                 
                 (ลงชื่อ).......................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสุวัฒน์  บุณยะกาญจน)

    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระจับพินิจ