นางวิจิตรา คำยัง

ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

  เป้าประสงค์

  1.   โรงเรียนมีบรรยากาศที่เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน

  2.   ครูมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพตาม เป้าหมายการจัดการศึกษา

  3.   นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

  4.   บุคลากรในโรงเรียนมีการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  5.   การบริหารและการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  6.  โรงเรียนเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  วิถีไทยที่มีคุณภาพ

  7.   บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลักวิถีพุทธ วิถีไทย

  พันธกิจ

  1.  พัฒนาและใช้ทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
 
  2.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ

  3.  ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้นักเรียนโดยเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่สำคัญ  5  กลุ่มคือ 

  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ และ คอมพิวเตอร์

  4.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

  5.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

  6.  จัดระบบบริหารและการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  7.  ส่งเสริมผู้เรียนได้เรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา

  8.  พัฒนานักเรียนตามแบบวัฒนธรรมไทย

ปรัชญา ประจำโรงเรียน

สุวิชาโน ภวํโหติ

ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนดี

มีวิถีชีวิตพอเพียง

เคียงคู่คุณธรรม
 

 

แผนกลยุทธ์

1.  แผนพัฒนาอาคารสถานที่

2.  แผนพัฒนาบุคลากร

3.  แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

4แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย

 
 
หน้าแรก|แนะนำตัว|ยุทธศาสตร์|ผู้บริหาร|บุคลากร|ตามรอยพ่อ|ติดต่อเรา|webmaster