แผนงาน และโครงการ  ปีการศึกษา  ๒๕๕๒

แผนงานด้านวิชาการ

 

    ประกอบด้วย   ๑๑  โครงการ  ๒๑  กิจกรรม  ดังนี้

                ๑.  โครงการโรงเรียนรักการอ่าน

                     ๑.๑ กิจกรรมพัฒนาการอ่าน  เพื่อการเรียนรู้

                     ๑.๒ กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

                     ๑.๓ กิจกรรมลายมืองามตามแบบไทย

                ๒.  โครงการพัฒนางานวิชาการ

                     ๒.๑ กิจกรรมพัฒนาสาระการเรียนรู้ศิลปะ

                     ๒.๒ กิจกรรม  English  Around  Us

                     ๒.๓ กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Sport  Day)

                     ๒.๔ กิจกรรมพัฒนาเด็กก่อนประถมศึกษา

                     ๒.๕ กิจกรรมพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนของครู

                     ๒.๖  กิจกรรมวันสุนทรภู่

                     ๒.๗  กิจกรรมวันไหว้ครู

                ๓.  โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน  (CAI)

                ๔.  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

                     ๔.๑ กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม  นำความรู้มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง

                     ๔.๒ กิจกรรมธนาคารความดี

                ๕.  โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

                ๖.  โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์

                     ๖.๑  กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

๗.  โครงการเรียนรู้แบบ  DLP  (Discovery  Learning  Process) สู่  SMART  School

                     ๗.๑  กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

                     ๗.๒  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

                ๘.  โครงการแนะแนวในโรงเรียน

                ๙.  โครงการวันสำคัญของไทย

                     ๙.๑  กิจกรรมวันมาฆบูชา

                     ๙.๒  กิจกรรมวันวิสาขบูชา

                     ๙.๓  กิจกรรมวันเข้าพรรษา

                     ๙.๔  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

                     ๙.๕  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

                     ๙.๖  กิจกรรมวันลอยกระทง

                ๑๐. โครงการค่าใช้จ่ายในการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

                ๑๑. โครงการค่าใช้จ่ายห้องเรียนในโลกกว้าง

 

๒. แผนงานด้านบริหารงานบุคคล

    ประกอบด้วย    โครงการ ดังนี้

                ๑.  โครงการพัฒนาบุคลากร

 

๓. แผนงานด้านบริหารงานทั่วไป

    ประกอบด้วย    โครงการ     กิจกรรม  ดังนี้

                ๑. โครงการมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียน

                     ๑.๑ กิจกรรมรู้เท่าทันป้องกันอุบัติเหตุ

                     ๑.๒ กิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟ

                     ๑.๓ กิจกรรมปลอดลูกน้ำยุงลาย

๒. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม

                     ๒.๑ กิจกรรม   

                     ๒.๒ กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน

                     ๒.๓ กิจกรรมรีไซเคิล

                ๓. โครงการสหกรณ์

                ๔. โครงการต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน

                     ๔.๑  กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

                     ๔.๒  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

                ๕. โครงการอาหารกลางวัน

                ๖. โครงการโรงเรียนอ่อนหวาน

                ๗. โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

                ๘.  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

                ๙.  โครงการออมทรัพย์

                ๑๐. โครงการธนาคารขวดแก้ว

๔. แผนงานด้านงบประมาณ

    ประกอบด้วย    โครงงาน ๑  กิจกรรม  ดังนี้

                ๑.  โครงการพัฒนางานธุรการ

                     ๑.๑  กิจกรรมปรับปรุงงาน