จุลสารโรงเรียนวัดดาวคนอง
ปีการศึกษา 2554
ประจำเดือนมกราคม
ประจำเดือนกุมภาพันธ์
ประจำเดือนมีนาคม
ประจำเดือนเมษายน
ประจำเดอนพฤษภาคม
ประจำเดือนมิถุนายน
ประจำเดือนกรกฎาคม
ประจำเดือนสิงหาคม
ประจำเดือนกันยายน
ประจำเดือนตุลาคม
ประจำเดือนพฤศจิกายน
ประจำเดือนธันวาคม
งานวิจัยเผยแพร่
งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2554
ภาคเรียนที่ 1/2554
ภาคเรียนที่ 2/2554
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง
สมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องบทประยุกต์โดยการจัดเนื้อหาสาระแตกต่างกัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาการหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 การศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะการบวกทศนิยมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1
การใช้สัมพันธ์ให้ความรักและเอาใจใส่ในการสร้างสรรค์งานศิลปะของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5
การพัฒนาการเรียนวิชาศิลปะ ภาพทิวทัศน์สัตว์ใต้ท้องทะเล
การศึกษาวิธีการแก้ปัญหามารยาทในการพูดและการฟังของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โดยการใช้สัญลักษณ์มือและเพลง การแก้ปัญหาการเขียนตัวเลขกลับด้านของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึก
การสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาโดยใช้กิจกรรมเกม เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การแก้ปัญหาการอ่านคำที่มีตัวสะกดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความสามารถในการคิดวิเคราะห์
เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนกับการเรียนแบบปกติ
การพัฒนาการเป่าขลุ่ยไทยประกอบการอ่านโน้ตไทยโดยใช้แบบฝึก
วิธีการพัฒนาพฤติกรรม มารยาทในการรับประทานอาหารของนักเรียน
ชั้นอนุบาล 1/1 โดยวิธีปฏิบัติซ้ำ ๆ
การศึกษาวิธีการแก้ปัญหามารยาทในการพูดและการฟังของนักเรียนชั้นอนุบาล ? โดยการใช้สัญลักษณ์มือและเพลง
กิจกรรมเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจและสังคม ที่มีความบกพร่องทางกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พัฒนาการของนักกีฬาฟุตซอลโรงเรียนวัดดาวคนองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
การศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะการลบจำนวนการลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ตัวตั้งบางตัวน้อยกว่าตัวลบที่มีผลต่อการลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3
โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์
การแก้ปัญหานักเรียนชายไม่ชอบปฏิบัติท่ารำวิชานาฏศิลป์ไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Word) เรื่องการตกแต่งเอกสาร
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง                   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสื่อประสม (Multimedia)
ภูมิศาสตร์ในทัศนคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ครๆ ก็ไม่รักฉัน
การส่งเสริมทักษะการเขียนเป็นภาษาอังกฤษ การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ 4                 โดยวิธีการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การอ่านคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคฝังกราฟิก
  การใช้เกมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4