ประวัติความเป็นมา

           โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เลขที่ 139 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 72 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาล ตำบลบางพลัด 1 (วัดอาวุธฯ) อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี ได้ย้ายมาจากวัดจันทาราม เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2478  โดยอาศัยศาลาโรงธรรมวัดอาวุธวิกสิตารามเป็นที่เรียน
พ.ศ. 2479 แยกโรงเรียนนี้ออกเป็น 2 โรงเรียน เรียกว่า โรงเรียนประชาบาล 2 (วัดอาวุธวิกสิตาราม) และโรงเรียนประชาบาล 2 (วัดจันทาราม)

          พ.ศ. 2495 กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนนี้ใหม่ ชื่อ โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม

          พ.ศ. 2496 นางสังวาลย์ น้อยประเสริฐ ครูใหญ่ได้ติดต่อเจ้าอาวาสพระครูคุณสารสาทร (พระสิทธิสารโสภณ) เพื่อขออาคารที่ว่าการอำเภอบางพลัดเก่า มาซ่อมแซมใช้เป็นตัวอาคารเรียนต่อไป จึงย้ายจากศาลาโรงธรรมมาทำการสอน

          พ.ศ. 2499 นางสังวาลย์ น้อยประเสริฐ ครูใหญ่และคณะครูโรงเรียนนี้ ได้ขอเงินบริจาคจาก นายสุริยะ ชีตตะสังคะ ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดธนบุรี ในสมัยนั้น ได้เงินมา 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) มอบให้พระครูคุณสารสาทรเจ้าอาวาส ท่านได้จัดการก่อสร้างอาคารหลังที่สอง (ขณะนั้นใช้เป็นที่รับประทานอาหาร ปัจจุบันได้รื้อถอนออกสร้างอาคารตึก 3 ชั้น) โดยเสียค่าก่อสร้างจำนวนเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ท่านเจ้านเอาวาสได้ออกเงินเพิ่มเติมให้อีก 5,000 บาท (พ้าพันบาทถ้วน)

          พ.ศ. 2507 นางสังวาลย์ น้อยประเสริฐ ครูใหญ่อายุครบเกษียณ 30 กันยายน 2507

          1 ตุลาคม 2507 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้ง นายพุทธา จันทร์ศรี ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ สืบต่อจากนางสังวาลย์ น้อยประเสริฐ

          1 ตุลาคม 2511 โรงเรียนได้โอนมาขึ้นกับเทศบาลธนบุรี

          25 มกราคม 2514 นายพุทธา จันทร์ศรี ได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งรักษาการครูใหญ่โท
โรงเรียนวัดประดิษฐาราม อำเภอธนบุรี สังกัดเทศบาลธนบุรี เทศบาลนครธนบุรี แต่งตั้งให้ นายประเสริฐ อุบลเขียว

         พ.ศ.2514 แผนกศึกษา กองการศึกษา เทศบาลนครธนบุรี อนุมัติให้สร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่ แบบ 004 2 ชั้น 8 ห้องเรียน โดยรื้ออาคารเรียนเดิมและอาคารเรียนแบบ ป 1 ก.ออกและรื้ออาคารเรียนจากโรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตารามมาสร้างที่โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม (อาคารเรียนวัดดุสิตาราม ถูกรื้อเพราะทางการเวนคืนที่ดิน ทำการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ชื่อสะพานปิ่นเกล้า) แล้วเสร็จเดือน กุมภาพันธ์ 2515 งบประมาณ 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

         พ.ศ. 2514 ปรับปรุงการบริหารใหม่ โดยรวมเทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรี เป็นเทศบาลนครหลวง และโรงเรียนนี้โอนสังกัดเทศบาลนครหลวง

          พ.ศ. 2516 ปรับปรุงส่วนการบริหารจากเทศบาลนครหลวง เป็นกรุงเทพมหานคร จนถึงปัจจุบัน

สถานที่ตั้ง

139 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 72 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 0-2424-1249 โทรสาร 0-2424-1249