Prempracha School
 
   
โรงเรียนสะอาด นักเรียนใฝ่รู้ คู่คุณธรรม ครูมืออาชีพเลิศล้ำวิชาการ บริหารงานอย่าง มี่ส่วนร่วม ชุมชนมีศรัทธา ร่วมใจพัฒนา ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้  
กระทรวงศึกษาธิการ
ระบบฐานข้อมูลของรัฐ
แสดงความคิดเห็นร่างกฏหมาย
 
moommun
 
ข่าวการศึกษา จาก Rssthai.com
   
   
 

โรงเรียนเปรมประชา (สายหยุด-เกษมสงเคราะห์)
209 ซอย วิภาวดี 33 แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร 10210
โทร/โทรสาร.0 2536 2196