รายงานการพัฒนาและผลการใช้สื่อ VCD มัลติมีเดีย “ฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะไทยด้วยบรรทัด 5 เส้น”    เพื่อแก้ปัญหาการเขียนพยัญชนะไทยไม่ถูกหลัก  ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

ผู้ทำการศึกษา :  นางสาวสุพิศ นิลสุวรรณ 

ตำแหน่ง  :  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

ที่ทำงาน : โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์  สำนักงานเขตบางพลัด   

                  กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0-2424-1374

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นการศึกษาเทคโนโลยีด้านการสร้างสื่อมัลติมีเดีย ในรูปแบบ   สื่อ VCD  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อ VCD มัลติมีเดีย “ฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะไทยด้วยบรรทัด 5 เส้น” เพื่อแก้ปัญหาการเขียนพยัญชนะไทยไม่ถูกหลัก ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์  สำนักงานเขตบางพลัด  สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกเขียนอย่างถูกต้อง  ตามความต้องการและความสนใจ  เป็นการปูพื้นฐานที่ดีในการเขียนและการใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย  ผู้รายงานได้สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะดังรายละเอียดต่อไปนี้

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อพัฒนาสื่อ VCD มัลติมีเดีย “ฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะไทยด้วยบรรทัด 5 เส้น”   เพื่อแก้ปัญหาการเขียน

พยัญชนะไทยไม่ถูกหลัก  ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80 / 80 

2.     เพื่อศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียน ความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  ที่เรียนรู้ด้วยสื่อ VCD มัลติมีเดียและชุดฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะไทยที่ผู้รายงานสร้างขึ้น

3.       เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  ที่มีต่อการใช้สื่อ VCD มัลติมีเดียที่ผู้รายงานสร้างขึ้นโดยใช้ร่วมกับชุดฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะไทยด้วยบรรทัด 5 เส้น 

วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า

1.   ประชากร   เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์   สำนักงานเขตบางพลัด   สังกัดสำนักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2551  จำนวน 52  คน

2.  กลุ่มตัวอย่าง  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  ที่มีปัญหาด้านการเขียน

พยัญชนะไทยไม่ถูกหลัก  จำนวน 15  คน

3.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า

                3.1   นวัตกรรมทางการศึกษา  คือ  สื่อ VCD มัลติมีเดีย “ฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะไทยด้วยบรรทัด 5 เส้น” 

เพื่อแก้ปัญหาการเขียนพยัญชนะไทยไม่ถูกหลัก  

                                   3.2   ชุดฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะไทยด้วยบรรทัด 5 เส้น

                               3.3   เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพของสื่อ VCD มัลติมีเดีย ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น มีดังนี้  

                                           -   แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 4 ท่าน  ที่มีต่อความสอดคล้องของรายการ  ข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาสื่อ VCD มัลติมีเดีย ของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพสื่อ VCD มัลติมีเดีย  “ฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะไทยด้วยบรรทัด 5 เส้น”  เพื่อแก้ปัญหาการเขียนพยัญชนะไทยไม่ถูกหลัก ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1   

                                           - แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  จำนวน   10  คน  ที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  และโรงเรียนในสังกัดอื่น ๆ  เกี่ยวกับคุณภาพของสื่อ VCD มัลติมีเดียที่ผู้รายงาน     สร้างขึ้น เมื่อนำไปใช้ร่วมกับชุดฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะไทยด้วยบรรทัด  5  เส้น 

                                3.4   ชุดฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะไทยด้วยบรรทัด 5 เส้น  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้หาประสิทธิภาพของสื่อ VCD มัลติมีเดีย ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น  โดยใช้สูตร E1/E2

                                3.5  แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนการเขียนพยัญชนะไทยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ วิเคราะห์หาค่าความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้วิธีการ ทดสอบค่า   t-test 

4.  ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ   ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2551

สรุปผลการวิจัย

จากการดำเนินการสร้างสื่อ VCD มัลติมีเดีย  “ฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะด้วยบรรทัด 5 เส้น”  แล้วนำมาทดลองใช้  ปรากฏผลการศึกษาดังนี้

1.  มีสื่อ VCD มัลติมีเดีย  “ฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะด้วยบรรทัด 5 เส้น”  เพื่อแก้ปัญหาการเขียน พยัญชนะไทยไม่ถูกหลัก  ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  ที่มีคุณภาพ

2.  การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสื่อ VCD มัลติมีเดีย  ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80  ผลปรากฏว่า   มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.33/87.00  แสดงว่าสื่อ VCD มัลติมีเดียที่สร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

3.  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เมื่อนำข้อมูล ที่เก็บรวบรวมไว้  มาคำนวณโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ SPSS  พบว่า ค่า t มีค่าเท่ากับ 20.29 ซึ่งมากกว่าค่าวิกฤติ  คือ  t = 2.62   แสดงว่า หลังเรียนด้วยสื่อ VCD มัลติมีเดีย “ฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะไทยด้วยบรรทัด 5 เส้น”   นักเรียนมีทักษะการเขียน พยัญชนะไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4.  การศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  ที่มีต่อการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ 
สื่อ
VCD มัลติมีเดีย  “ฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะไทยด้วยบรรทัด 5 เส้น”  จากการตอบแบบแสดงความคิดเห็น  แล้วนำข้อมูลมาหาค่าเฉลี่ย  และนำค่าเฉลี่ยที่ได้ไปแปลผลตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้   จากการศึกษาพบว่า  ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อคุณภาพของสื่อ VCD มัลติมีเดีย   มีระดับคุณภาพอยู่ในช่วง  4.60 – 5.00   แสดงว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่าสื่อ VCD มัลติมีเดี มีคุณภาพในระดับเหมาะสมมากที่สุด  และครูผู้สอนมีความคิดเห็น ต่อคุณภาพของชุดฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะไทยด้วยบรรทัด  5 เส้น มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ 5.00  แสดงว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่าชุดฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะไทยด้วยบรรทัด    5 เส้น   มีคุณภาพในระดับเหมาะสม มากที่สุด