หลักการ :เนื่องจากสถานที่ของโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์ ไม่อำนวยในการทำการเกษตร
ประกอบกับที่อยู่อาศัยของนักเรียนเป็นอาคารหนาแน่น ขาดแคลนสถานที่ปลูก
พืชผักสวนครัว ครูจึงให้นักเรียนช่วยหาทางในการแก้ปัญหา จึงเป็นที่มา ของโครงการปลูกพืชบนอาคารขึ้น

การดำเนินการ: นักเรียนกลุ่มเป้าหมายค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต พบข้อมูลการปลูกพืช โดยไม่ใช้ดิน (Hydroponics) นักเรียนกลุ่มดังกล่าว ปรึกษาคุณครูสุนทร เรื่องการปลูกพืชในน้ำ ครูตกลงจะทำระบบน้ำให้นักเรียน ทดลองเป็นเวลา 1 เดือน พบปัญหามากมาย นักเรียนประชุมกลุ่ม เพื่อแก้ไขจนสำเร็จ และจัดทำโครงงานส่งอีกครั้ง การพัฒนาต่อมา มีการปลูก เพื่อการค้าของโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์ ปัจจุบันมีการปลูกผัก ที่หลากหลายสำหรับแจกและจำหน่าย ในวงกว้างขึ้น
ผู้รับผิดชอบโครงการ:
นายสุนทร แย้มเผื่อน ครู คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ